อักษรไทย


สำนักงานแรงงานของประเทศผู้ส่งออกแรรงงาน

ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์/โทรสาร
โทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์/โทรสาร (07) 3982475
สำนักงานแรงงานไทย (เกาสง) 80 ชั้น 14 หมิงจู๋อี๋ลู่ เขตซางหมิง เมืองเกาสง (07) 3958745
สนร.อินโดนีเซีย 550 ชั้น 6 หย่วยกวางลู่ เขตเน่ยหู เมืองไทเป

โทรศัพท์(02)87526170 โทรสาร(02)87523706

สนร.เวียดนาม (ฝ่ายแรงงาน) 3-1 ซอย 69 ซงเจียงลู่ กรุงไทเป

โทรศัพท์(02)25043477 โทรสาร(02)25041761

สนร.มาเลเซีย 102 ชั้น 8 รวงฮว่าเป่ยลู่ เมืองไทเป

โทรศัพท์(02)27132626
โทรสาร (02)25149864


ศูนย์บริการแรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติไต้หวัน

ชื่อสนามบิน โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์
โทรศัพท์

03-398-9002
ภาษาอังกฤษ03-398-3976
ภาษาไทย03-398-3975
อินโดนีเซีย03-398-3977
เวียดนาม03-398-3974

9 ห้อง C-0-278 ถ.หางจ้างหนาน ต. ต้าหยวน เถาหยวนเซี่ยน 03-393-1469
สนามบินนานาชาติเกาสง

07-803-6804
07-803-6419

2 จงซานซื่อลู่ เมืองเกาสง 2 จงซานซื่อลู่ เมืองเกาสง

สิทธิผลประโยชน์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน

● ค่าจ้าง :
นายจ้างและลูกจ้างตกลงเรื่องของค่าจ้างกันเอง กรณีที่กิจการของนายจ้างอยู่ใน ข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ค่าจ้างจะต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาล กำหนดไม่ได้

● เวลาทำงาน :
ตามสัญญากิจการที่อยู่ในข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ในวันปกติชั่วโมงการทำงาน ไม่เกินวันละ 8 ชม. รวมสองสัปดาห์ไม่เกิน 84 ชม. เมื่อมีการขยายเวลาทำงานหรือทำงานล่วงเวลา ให้คำนวณค่าจ้างทำงานล่วงเวลาตามกฎหมาย

 

● วันหยุดพักและการลางาน :
กิจการที่อยู่นอกการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน สำหรับกิจการที่อยู่ในข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายแรงงาน เมื่อทํางานครบ 1 ปี จะได้รับวันหยุดพักพิเศษประจำปีโดยได้รับค่าจ้าง ปีละ 7 วัน นับแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยจากการทำงาน ให้ถือว่าเป็นการลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะได้รับค่าจ้างตามปกติในระหว่างที่เข้ารับการรักษา

 

● การประกันสุขภาพ
แรงงานต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่ทุกคนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของประกันสุขภาพนับจากวันที่เข้าทำงานวันแรก นายจ้างจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของประกันสุขภาพ โดยต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะทำให้แรงงานต่างชาติได้รับสิทธิในการรักษาโรคเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย (ที่อยู่ของสำนักงานประกันสุขภาพประจำท้องที่ต่างๆ ดูภาคผนวก 6)

 

● การประกันภัยแรงงาน
หากท่านทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป นายจ้างหรือกิจการที่ท่านสังกัดมีหน้าที่แจ้งเอาประกันให้ท่าน (โปรดดูภาคผนวก 7)

 

● การร้องทุกข์ข้อพิพาท
ระหว่างทำงานในไต้หวัน หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง หรือสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานสามารถร้องเรียนต่อกองแรงงานท้องที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ หรือติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สำหรับแรงงานต่างชาติของคณะกรรมการการแรงงาน ซึ่งไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ (โปรดดูภาคผนวก2) หรือสามารถร้องทุกข์ต่อศูนย์บริการแรงงานต่างชาติ ณ สนามบินนานาชาติของไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน และสนามบินนานาชาติเกาสง(โปรดดูภาคผนวก 5 )

 

● การร้องทุกข์กรณีเกิดข้อพิพาทด้านการบริโภค
เมื่อผู้บริโภค (รวมเพื่อนแรงงานต่างชาติด้วย) เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการกับผู้ประกอบการใดก็ตาม สามารถร้องเรียนหรือขอความเป็นธรรมต่อองค์กรคุ้มครอง ผู้บริโภค หรือศูนย์บริการผู้บริโภคสาขาต่างๆ ได้ โทรศัพท์สายตรง 1950 (โทรได้ทั่วไต้หวัน) นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าไปดูข่าวสารหรือตัวอย่างการร้องทุกข์ กรณีเกิดข้อพิพาทด้านการบริโภคหรือร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซด์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ (www.cpc.gov.tw)


กฎระเบียบข้อบังคับที่ท่านต้องปฏิบัติตาม


● เข้ารับการตรวจโรคตามเวลาที่ทางราชการกำหนด
เแรงงานต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจโรคภายในเวลา 3 วัน นับจากวันเดินทางเข้าสู่ ไต้หวันและก่อน หรือหลัง 30 วัน เมื่อทำงานครบเดือนที่ 6 18 30 ที่โรงพยาบาลตามที่กระ ทรวงสาธารณสุขไต้หวันระบุไว้ กรณีที่ทำงานครบ 3 ปี แล้วเดินทางกลับเข้ามาทำงานใหม่ภายใน 3 เดือน หลังจากที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันแล้ว นายจ้างต้องพาไปรับการตรวจโรคภายใน 3 วันทำการ แต่หากท่านมีใบรับรองการผ่านการตรวจโรคจากโรงพยาบาลในไต้หวันตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุไว้ ซึ่งมีอายุ


3 เดือนและยังไม่หมดอายุ ท่านไม่ต้องรับการตรวจโรคที่โรงพยาบาลในไทยก่อนการเดินทาง และหลังจากเดินทางเข้าสู่ไต้หวันแล้วภายใน 3 วัน


● ยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ภายในเวลากำหนด
นายจ้างต้องเตรียมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง พาท่านไปยื่นขอใบถิ่นที่อยู่และพิมพ์ลายนิ้วมือที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชาวต่างชาติ (ดูภาคผนวก 8) ภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางถึงไต้หวัน

 

● นายจ้างต้องแจ้งการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน ยื่นขอ และต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างชาติของตนภายในเวลากำหนด
เมื่อเข้าสู่ไต้หวันและผ่านการตรวจโรคครั้งแรกแล้ว ภายในเวลา 3 วัน นับจากวันเดินทางถึง ไต้หวัน นายจ้างจะต้องยื่น “ใบแจ้งการเดินทางเข้าสู่ไต้หวันของแรงงานต่างชาติ” ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบแผนการบริหารความเป็นอยู่ของ แรงงานต่างชาติของนายจ้าง จากนั้นจะออกใบรับรองการแจ้งการเดินทางเข้าสู่ไต้หวันของ แรงงานต่างชาติซึ่งมีอายุ 3 เดือน และภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน นายจ้างต้องนำใบรับรองดังกล่าวไปยื่นขอใบอนุญาตการทำงานต่อคณะกรรมการการแรงงาน (หากแรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวัน และเดินทางออกไปภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน) เมื่อครบกำหนดการจ้างงานและท่านประสงค์จะต่อสัญญา นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องขอต่อสัญญาต่อคณะกรรมการการแรงงาน ภายใน 60 วัน ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาอนุญาตทำงาน

 

● นายจ้างต้องเป็นคนเดียวกับที่ระบุในใบอนุญาตทำงาน
หากไม่ได้รับอนุญาตท่านจะเปลี่ยนนายจ้างหรือเปลี่ยนงานใหม่ไม่ได้

 

● ประเภทงาน สถานที่ทำงานต้องตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน
ท่านจะเปลี่ยนประเภทงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไม่ได้

 

● เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตลง ผู้อนุบาลควรทำอย่างไร?
ท่านต้องแจ้งเตือนนายจ้างให้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้ถูกดูแลโดยโอนให้ญาติที่มีคุณสมบัติว่าจ้างรับช่วงต่อ หรือโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 30 วัน

 

● ท่านต้องเสียภาษีเงินได้ระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน
ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรของไต้หวัน แรงงานต่างชาติต้องเสียภาษีเงินได้ทุกคน (โปรดดูภาคผนวก 4)

 

● ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวันห้ามเสพหรือสูบยาเสพติดให้โทษ
เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ฯลฯ หากถูกตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

● ขณะเดินทางเข้าไต้หวันต้องสอบถามให้ชัดก่อนว่าผู้ไปรับท่านที่สนามบินนั้นเป็นใคร
(เช่น นายจ้าง บริษัทจัดหางาน และชื่อผู้ได้รับมอบหมาย) เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง คณะกรรมการการแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานา ชาติเถาหยวน และท่าอากาศยานนานาชาติเสียวกั่ง ณ นครเกาสง เพื่อบริการแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าหรือออกจากไต้หวัน และรับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติที่กำลังจะเดินทางออกจากไต้หวันด้วย